PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOEHDOT 01.05.2018

Nämä vastaanottoehdot koskevat Liedon Kalliosora Oy:n puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa Kynnyksentie 50 21420 Lieto.

Maa-ainesten toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista maa-aineksista saa vastaanottoalueen yhteyshenkilöiltä.

1. Vastaanottoehdot

 

 • Puhtaiden maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle maa-aineksien alkuperän osoitetietoineen. Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.
 • Haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia ei oteta vastaan. Maan vastaanottoalueelle emme ota vastaan maa- ja kiviainesmateriaalia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Edellä mainituilta alueilta otetaan puhtaita maita vastaan vain, jos niistä on esittää etukäteen luotettavat tutkimustulokset ja riippumattoman asiantuntijalaitoksen lausunto maa-aineksen haitattomuudesta. Tällaisten kohteiden osalta vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.
 • Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia, jonka perusteella vastaanotossa puhtaiksi maa-aineksiksi katsotaan maat, joiden haitta-aine pitoisuudet alittavat asetuksen alemmat ohjearvot.
 • Maa-ainekset eivät saa sisältää seka- tai purkujätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, risuja, oksia, haitallisia vieraslajeja, pensaita, kantoja, puuta tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia.
 • Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa jätteen haitattomuuden osoittamista pitoisuuskokein.
 • Puhtaiden maa-ainesten toimittaja (jätteen tuottaja) on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia.
 • Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa niiden toimittaja, tuontihetkellä ollut maa-ainesten haltija.
 • Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin Suomen lain määräyksiä. Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

2. Puhtaiden maa-ainesten luokittelu

 

 • Puhdas kitkamaa
 • Puhdas kitkamaa saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä.
 • Puhdas savi
 • Puhtaaksi saveksi luokitellaan hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset, savi ja siltti (=hiesu ja hieta). Puhtaaksi saveksi luokitellaan myös erityiskäsittelyä vaativa maa-aines, jolla tarkoitetaan esim. märkiä ja/tai huonosti kasalla pysyviä maita.
 • Vastaanottajalla on oikeus tehdä pitoisuus- ym. analyysejä vastaanotetuista maista, mikäli on aihetta epäillä, että niissä voi olla haitta-aineita tai epäpuhtauksia. Mikäli maaerä havaitaan vastaanottopaikan ympäristöluvan vastaiseksi, Liedon Kalliosora Oy:llä on oikeus periä kaikki analyysikustannukset sekä maa-aineksen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyvät kustannukset maa-ainesten haltijalta.

Liedon Kalliosora Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja

 

Liedon Kalliosora oy

Sami Jokinen               Petri Lehto

0400-896 638            0400-525 012

 

 

 

Sora-asema ja myynti

Kynnyksentie 50

21420 Lieto

Arkisin klo 7.30-16.30

Viikonloppuisin sovitusti

Puhelin

Petri 0400 525 012

Sami 0400 896 638

 

y-tunnus 2571334-9